Modtagelse og kontrol af affald

Deponi Syd må ikke modtage affald, der ikke er deklareret forud for levering, hvorfor sådant affald vil blive afvist. Det er ikke muligt at deklarere sit affald i vejeboden.

Deponi Syd vil ved modtagelsen af affaldet føre kontrol med, at affaldet stemmer overens med deklarationens indhold. Kontrollen vil ske både ved vejeboden og ved aflæsning af affaldet. Hvis det viser sig, at affaldet ikke er som deklareret, kan dette medføre, at affaldet vil blive afvist. Hvis affaldet afvises vil Deponi Syd umiddelbart informere herom til tilsynsmyndigheden (Miljøstyrelsen Odense), affaldsproducenten samt dennes hjemkommune.

Såfremt det ved modtagelsen eller aflæsningen af affaldet konstateres, at der ud over det deklarerede deponeringsegnede affald findes et mindre indhold af ikke-deponeringsegnet affald (fejlsorteret), vil det overfor transportøren/affaldsproducenten blive oplyst, hvori fejlsorteringen består samt indskærpelse af, at tilsvarende læs i fremtiden kan blive afvist. Såfremt udsortering af det ikke-deponeringsegnede affald sker på deponiet, kan der pålægges et fejlsorteringsgebyr.