Blandet affald til Måde Deponi

Blandet restaffald er de materialer som endnu ikke kan eller må genanvendes/nyttiggøres. Det skal altid undersøges om materialerne kan genanvendes eller nyttiggøres inden det sendes til deponi. Spørg gerne din kommune om muligheder. De har anvisningspligt på forbrændingsegnet, deponeringsegnet og ikke-genanvendeligt farligt affald.

Gul gummiged der med skovlen skubber gul isolering og andet affald.

Byggeaffald​

Når du søger en deklaration:

Den 1. januar 2021 kom der nye regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald. De nye regler gør, at transportører af byggeaffald skal være i besiddelse af en anvisning med tilhørende løbenummer. Byggeaffald skal altid anmeldes, hvis der genereres mere end 1 ton bygge- og anlægsaffald. Anvisning med et løbenummer udstedes af den kommune for adressen, hvor bygge- og anlægsaffaldet kommer fra.  Byggeaffald anmeldes på www.bygningsaffald.dk – besøg bygningsaffald.dk her.

Når du søger en deklaration:

Når du har modtaget en anvisning fra kommunen med tilhørende løbe nummer, kan du søge en deklaration hos Deponi Syd. I feltet: ”Affaldsbeskrivelse”, skal affaldet beskrives sammen med analysenummer, adressen hvor affaldet kommer fra, samt løbenummeret.

Deponi Syd kan ikke godkende deklarationer, der vedrører byggeaffald, hvis deklarationen ikke er påført et løbenummer. Husk at vedhæfte screeningsrapport inkl. analyser.

Eksempler på blandet affald

 • Fibergips (fermacell)
 • Vinyl
 • Blød PVC (fx haveslanger, gummistøvler og badebassin)
 • Sandblæsningssand
 • Opfej
 • Affald fra brandtomt
 • Forskellige isoleringsmaterialer
 • Ivarplank
 • Glasuld (stenuld kan og skal genanvendes)


Alle køretøjer skal inden udvejning skylles gennem vores hjulvaskeanlæg.

 • Affaldet må ikke være eller indeholde følgende:
 • Affaldet må ikke være flydende.
 • Affald til deponering må ikke indeholde genanvendeligt affald, fx genanvendeligt gips, plast, plastspande, jern og metal, elektronik, mineraluld (stenuld og glasuld).
 • Affald til deponering må ikke indeholde forbrændingsegnet affald fx træ, imprægneret træ, ikke genanvendeligt plast.
 • Store emner skal neddeles inden levering. Fx presenninger og større emner af kompositmaterialer.

Modtagekontrol
Der føres modtage kontrol på alle læs der skal til deponi. Det er personalet på deponiet, der afgør, om et affaldslæs overholder modtage reglerne og dermed om det pågældende læs kan modtages. Hvis en vognmand afleverer et læs og affaldet ikke er korrekt sorteret, kan affaldslæsset blive omklassificeret til fejlsorteret affald og dermed en dyrere takst – eller vognmanden kan pålægges at fjerne affaldet.

Modtagekontrollen består således af følgende:
En visuel inspektion i forbindelse med indvejning af affaldet.
At kunden, der ønsker at aflevere affaldet, har medbragt en elektronisk udfyldt og godkendt affaldsdeklaration, der er i overensstemmelse med det affald, som kunden ønsker at aflevere.  
En visuel inspektion og fotodokumentation af affaldet i forbindelse med aflæsning af affaldet på selve deponiet.

 

Gul gummiged med stor grab med fangetænder på, holder bagved en stor bunke affald med badebassiner, vandslanger og andet affald i.