Asbest affald

Asbestholdigt affald skal altid håndteres varsomt og så der ikke sker unødig kontaminering af omgivelserne. Asbestholdigt affald skal leveres i henhold til gældende leveringsbetingelser (kontakt eventuelt Deponi Syd) og må ikke være sammenblandet med andet affald.

Grindsted Deponi

Grindsted Deponi modtager kun asbest og eternit tagplader.

På Grindsted Deponi skal asbest affald leveres i lukkede big bags eller stablet på paller som er wrappet. Chaufføren skal have filtermaske på i klasse P2, når asbesten læsses af.

Måde Deponi

Måde Deponi modtager asbest/eternit tagplader samt andet asbest affald.

På Måde Deponi kan asbestaffaldet tippes eller kranes af. Affaldet skal være overdækket eller i en lukket container indtil det deponeres på deponiet.

Chaufføren skal have filtermaske på i klasse P2, når chaufføren er på asbestdeponiet.

Alle køretøjer skal inden udvejning skylles gennem vores hjulvaskeanlæg.

Lastbil med container på og chauffør i orange arbejdstøj, kraner asbest big bags af bilen.

Eksempler på asbestaffald

  • Brandtomt affald med asbest
  • Eternittagplader (bølgeplader, cementskifer)
  • Klæb med asbest (fx fliser og linoleum)
  • Fuge- og spartelmasse med asbest
  • Mineraluld med asbest (fx fra loftsrum)
  • Sandblæsningssand (altid forurenet) kiselgur (fx rør og kedler)
  • Slibestøv
  • Tekstiler med asbest (fx rør og kedler) mv.

Måde: Alle køretøjer skal efter aflæsning på deponiet vaskes, benyt derfor venligst hjulvaskeanlægget inden udvejning.

Byggeaffald

Den 1. januar 2021 kom der nye regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald. De nye regler gør, at transportører af byggeaffald skal være i besiddelse af en anvisning med tilhørende løbenummer. Byggeaffald skal altid anmeldes, hvis der genereres mere end 1 ton bygge- og anlægsaffald. 

Anvisning med et løbenummer udstedes af den kommune for adressen, hvor bygge- og anlægsaffaldet kommer fra.  Byggeaffald anmeldes på www.bygningsaffald.dk – besøg bygningsaffald.dk her.

Når du søger en deklaration:

Når du har modtaget en anvisning fra kommunen med tilhørende løbe nummer, kan du søge en deklaration hos Deponi Syd. I feltet: ”Affaldsbeskrivelse”, skal affaldet beskrives sammen med analysenummer, adressen hvor affaldet kommer fra, samt løbenummeret.

Deponi Syd kan ikke godkende deklarationer, der vedrører byggeaffald, hvis deklarationen ikke er påført et løbenummer. Husk at vedhæfte screeningsrapport inkl. analyser.

Gul gummiged med stor grab med fangetænder på, holder bagved en stor bunke affald med badebassiner, vandslanger og andet affald i.